WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 3. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 15 LIPCA 2021 r.

W dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
 3. Uchwały nr 5-6 w sprawie powołania p.Jacka Gdańskiego i p.Artura Osuchowskiego na członków Rady Nadzorczej
 4. Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

 Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A.Z DNIA 21 MAJA 2021 r.

W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020
 2. Uchwała nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020
 3. Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2020
 4. Uchwały nr 6 – 8 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 5. Uchwały nr 9 – 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 6. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki
 7. Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
 8. Uchwała nr 19 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
 9. Uchwały nr 20 – 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki
 10. Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 11. Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
 12. Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
 13. Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
 14. Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 r.

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:
1. Uchwała nr 3 w sprawie stosowania przez Poltreg Spółka Akcyjna Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 r.

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 • Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 • Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
 • Uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
 • Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
 • Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu.

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A.
Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 r.

W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
 3. Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 4. Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019
 5. Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok 2019
 6. Uchwały nr 8 – 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
 7. Uchwały nr 16 – 18 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A.
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r.

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;
   • b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki;
   • c) zmiany Statutu Spółki;
   • d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty 33.- zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę 40.- zł (czterdzieści złotych).
 3. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
 4. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki.
 5. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 2. Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00.

W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00.

W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 24 CZERWCA 2020 r.

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 215.276,20 zł do kwoty 299.853,40 zł poprzez emisję:

 1. 513 akcji imiennych zwykłych serii G;
 2. 259 akcji imiennych zwykłych serii H.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu.

Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 299.853,40 zł.

Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony.

 

Zarząd PolTREG S.A.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast