WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTREG S.A.

Zarząd POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 299.853,40 złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: ,,Spółka”), w odniesieniu do Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym zgromadzeniu, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 listopada 2020 roku, o godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie PAAN CAPITAL Sp. z o.o. TREG Spółka Komandytowa, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że zwołanie kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki jest spowodowane tym, iż na ostatnio zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie doszło do podjęcia uchwał dotyczących roku obrotowego 2019 tj. nie podjęto uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, pokrycia straty i udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Okoliczności te były spowodowane tym, iż firma audytorska, do chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i pomimo dwukrotnej przerwy w obradach, nie sporządziła opinii co do sprawozdania finansowego Spółki, na co wpływ miała sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A.
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r.

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;
   • b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki;
   • c) zmiany Statutu Spółki;
   • d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty 33.- zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę 40.- zł (czterdzieści złotych).
 3. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
 4. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki.
 5. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 2. Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00.

W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00.

W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTREG S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Zarząd POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637215, NIP 957-10-79-577, REGON: 361945318, kapitał zakładowy w wysokości 299.853,40 złotych pokryty w całości (zwana dalej jako: ,,Spółka”), w odniesieniu do Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym zgromadzeniu, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 września 2020 roku, o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie PAAN CAPITAL Sp. z o.o. TREG Spółka Komandytowa, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd PolTREG S.A.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG S.A. Z DNIA 24 CZERWCA 2020 r.

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 215.276,20 zł do kwoty 299.853,40 zł poprzez emisję:

 1. 513 akcji imiennych zwykłych serii G;
 2. 259 akcji imiennych zwykłych serii H.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu.

Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 299.853,40 zł.

Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony.

 

Zarząd PolTREG S.A.